Aποποίηση Ευθύνης

AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ:

Οι αναφορές, άρθρα και αναλύσεις-σχόλια της αγοράς συναλλάγματος που εκδίδονται από το BestForex, παρέχονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς.

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν γενικές κατευθυντήριες γραμμές και δεν πρέπει να ερμηνευτούν ως εγγυημένες  λύσεις ή επαρκείς για κάθε περίπτωση οποιασδήποτε επενδυσης.

Οι πληροφορίες αυτές έχουν ληφθεί από πηγές που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες, αλλά δεν έχουν επαληθευτεί από το BestForex. Μια τέτοια πηγή είναι το https://www.tradingview.com

Οι πληροφορίες στο Bestforex.gr αποτελούν έκφραση γνώμης, βασισμένη σε διαθέσιμα δεδομένα, σε συγκεκριμένη ημερομηνία που εμφανίζονται από το website https://www.tradingview.com.

Αυτές οι αναφορές, άρθρα και αναλύσεις, δεν αποτελούν συμβουλή ή πρόταση, ούτε πρόσκληση για οποιαδήποτε είδους συναλλαγή.

Επιπλέον, οτιδήποτε αναγράφεται δεν αποτελεί επενδυτική έρευνα και, επομένως, δεν έχει ετοιμαστεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της επενδυτικής έρευνας.

Το BestForex δεν έχει υποχρέωση να επανεξετάσει, ενημερώσει, τροποποιήσει ή αναθεωρήσει τις αναφορές που κάνει και τα άρθρα, ή να κάνει ανακοινώσεις ή ειδοποιήσεις στην περίπτωση που οποιαδήποτε υπόθεση που αναφέρεται εδώ, ή οποιαδήποτε γνώμη, πρόβλεψη, πρόγνωση ή εκτίμηση που περιλαμβάνεται εδώ αλλάξει, ή αποδειχθεί ύστερα ως ανακριβής. Ενδεχόμενες προβλέψεις που σχετίζονται με την εξέλιξη των οικονομικών μεταβλητών και τιμών που αναφέρονται στον ιστότοπο BestForex.gr αποτελούν απόψεις τoy BestForex, βασισμένες στα δεδομένα που περιέχονται σε αυτήν.

Δεν δίνεται καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, όσον αφορά την ακρίβεια, την πληρότητα ή την ορθότητα των πληροφοριών και γνώμες που περιέχονται εδώ, ή την κατάλληλότητά τους για οποιαδήποτε συγκεκριμένη χρήση. Και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απευθείας ή έμμεση ζημία που μπορεί να προκύψει από τη χρήση αυτής της αναφοράς, ή των πληροφοριών που περιέχει, εν μέρει ή συνολικά από το website BestForex.gr.


BestForex.gr και Εγκυρότητα της Πληροφόρησης

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας BestForex.gr μπορεί να μεταβληθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

Το περιεχόμενο του BestForex.gr παρέχεται αποκλειστικά ως επιβοηθητικό εργαλείο μάθησης και όχι ως εργαλείο λήψης ανεξάρτητων επενδυτικών αποφάσεων. Η ιστοσελίδα BestForex.gr λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο της εγκυρότητας των πληροφοριών που φιλοξενούνται σε αυτή την ιστοσελίδα. Ωστόσο, δεν δεσμεύεται για την εγκυρότητα των πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την πρόκληση της όποιας ζημίας από την άμεση ή έμμεση χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, για την μη δυνατή πρόσβαση σε αυτή, για την καθυστέρηση ή αποτυχία μιας συναλλαγής ή για τις όποιες συστάσεις ή προειδοποιήσεις παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας.

Διάθεση

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δεν διατίθεται προς χρήση σε χώρες που κάτι τέτοιο αντίκειται στην τοπική νομοθεσία. Καμία από τις υπηρεσίες αυτής της ιστοσελίδας δεν παρέχονται σε χρήστες κρατών όπου αντίστοιχες υπηρεσίες αντιβαίνουν εσωτερικούς κανονισμούς και την τοπική νομοθεσία. Η συμμόρφωση με τους εγχώριους κανόνες δικαίου είναι ευθύνη των ίδιων των χρηστών.

Αποφυγη Συγκρουσης Συμφερόντων

Η ομάδα που διαχειρίζεται τον ιστότοπο BestForex και παρέχει τεχνικές αναλύσεις-σχόλιο για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, δηλώνει ότι:

 • Οι τεχνικές αναλύσεις-σχόλια που παρέχουμε δεν επηρεάζονται από εξωτερικές πιέσεις ή συμφέροντα τρίτων.
 • Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των παρεχόμενων τεχνικών αναλύσεων και οποιασδήποτε άλλης οικονομικής δραστηριότητας ή συμφερόντων που ενδέχεται να έχουμε.

Αυτή η δήλωση ισχύει για όλη τη διάρκεια λειτουργίας του bestforex.gr και ισχύει για όλα τα μέλη της ομάδας μας.


Επιπλέον

 1. Το BestForex.gr, είναι δικτυακός τόπος ο οποίος δραστηριοποιείται και στην ανάπτυξη διαγραμματικών αναλύσεων πάνω στην αγορά συναλλάγματος και αξιολόγησης νόμιμων εταιρείων παροχής cfd s σε forex και άλλων επενδυτικών προιόντων cfd s.
 2. Οι διαγραμματικές και τεχνικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στον παρόντα ιστότοπο δεν έχουν διενεργηθεί από Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, ούτε έχουν συνταχθεί από πιστοποιημένο αναλυτή του άρθρου 14 του ν. 3606/2007.
 3. Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή ή άλλη πληροφορία περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα μας υπάρχει με σκοπό τη γενική ενημέρωση των αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση ή πρόταση ή προτροπή ή παρότρυνση για οποιουδήποτε είδους αγοραπωλησία ή επένδυση.
 4. Στο παρόντα διαδικτυακό τόπο, οι δημοσιοποιούμενες διαγραμματικές, τεχνικές και ερευνητικές αναλύσεις, παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, είναι γενικές, συνιστούν προσωπικές – υποκειμενικές εκτιμήσεις των εκπονούντων στις εν λόγω αναλύσεις και δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι προσωπικοί στόχοι των αναγνωστών, ούτε η οικονομική τους κατάσταση, ούτε οι προσωπικές τους ανάγκες και οι επενδυτικοί τους στόχοι. Περαιτέρω, τα στοιχεία και οι πληροφορίες που παρέχουμε στις αναλύσεις μας, αποτελούν ερευνητικό έργο που βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε επεξεργασία διαγραμμάτων των ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ, και έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, καμία από τις πληροφορίες των παραπάνω αναλύσεων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως συμβουλή ή πρόταση ή προτροπή σε συναλλαγή, οποιασδήποτε αξίας η οποία διαπραγματεύεται σε οργανωμένη ή μη αγορά.
 5. Ειδικότερα, οι απόψεις και οι αναλύσεις σχετικά με τις ενδεχόμενες κινήσεις της αγοράς που εμφανίζονται στον παρόντα ιστότοπο είναι υποκειμενικές και δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση επενδυτικές συμβουλές, ούτε σαφώς πρόταση ή προτροπή ή σύσταση για επένδυση, ούτε παρακίνηση για αγορά ή πώληση κινητών αξιών. Παρέχονται αποκλειστικά για ενημερωτικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς των αναγνωστών και σε καμία περίπτωση δεν θεωρούνται συμβουλή ή σύσταση ή πρόταση από μέρους μας προς τους τελευταίους για δέσμευση σε οποιαδήποτε συναλλαγή.
 6. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες που θα λαμβάνει κάποιος σε αυτόν τον δικτυακό τόπο έχουν καθαρά εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό χαρακτήρα. Καμία από τις πληροφορίες που θα δίνονται με τις διαγραμματικές αναλύσεις, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως συμβουλή ή πρόταση ή προτροπή ή σύσταση ή πρόσκληση για το άνοιγμα θέσεων στην αγορά του Forex ή στην αγορά των συμβολαίων cfd ή οποιασδήποτε αξίας η οποία διαπραγματεύεται σε οργανωμένη ή μη αγορά.
 7. Τα πρόσωπα που εκπονούν τις αναλύσεις δεν εγγυώνται την ακρίβεια ή την πληρότητα των αναλύσεων, των παρεχόμενων πληροφοριών, των κειμένων, των γραφικών, των συνδέσμων ή άλλου περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτό το υλικό και δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις στις παραπάνω πληροφορίες.
 8. Το κοινό, οι αναγνώστες της παρούσας ιστοσελίδας πρέπει να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται πως οι πάσης φύσεως επενδυτικές επιλογές στις κεφαλαιαγορές ενέχουν κινδύνους μείωσης ή και απώλειας ακόμη όλης της αξίας της επένδυσης. Γι” αυτό θα πρέπει πάντα να είναι άκρως επιφυλακτικοί και ερευνητικοί πριν από οποιαδήποτε ενέργεια.
 9. Με το παρόν, το κοινό και οι αναγνώστες, αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις αναφορές και στις αναλύσεις ή όποια πληροφορία περιλαμβάνεται στον παρόντα ιστότοπο, φέρουν την αποκλειστική ευθύνη και ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα να προβάλλουν οποιαδήποτε αξίωση κατά των ιδρυτών του ιστότοπου, ούτε κατά των προσώπων που εκπονούν τις αναλύσεις, σχετικά με τις αναφορές και τις αναλύσεις αυτές.
 10. Περαιτέρω, ο ιστότοπος δεν θα θεωρηθεί σε καμία περίπτωση υπεύθυνος για οποιοδήποτε αποτέλεσμα αποφάσεων συναλλαγών, που σχετίζονται με τις εν λόγω ή παρόμοιες αναφορές, αναλύσεις, απόψεις, προσεγγίσεις, ούτε για τυχόν εμπορικές ή επενδυτικές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές, ούτε φέρει καμία ευθύνη για πιθανή απώλεια των κεφαλαίων ή για οποιαδήποτε ζημία που μπορούν να προκληθούν ή να δημιουργηθούν άμεσα ή έμμεσα από την χρήση των ενημερωτικών και επιμορφωτικών πληροφοριών που περιέχονται στο site.
 11. Τα πρόσωπα που εκπονούν τις δημοσιοποιούμενες αναλύσεις δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για πάσης φύσεως οφέλη, ζημίες, διαφυγόντα κέρδη, απώλειες περιουσιακών στοιχείων που προέκυψαν τμηματικά ή στο σύνολό τους από πράξεις που βασίζονται είτε άμεσα είτε έμμεσα στην επεξεργασία ή στην χρησιμοποίηση των πληροφοριών, των στοιχείων και των επενδυτικών συστημάτων που ο αναγνώστης μπορεί να βρει σε οποιοδήποτε μέρος του δικτυακού αυτού τόπου. Αντίθετα, ο αναγνώστης φέρει εξ” ολοκλήρου την ευθύνη για τον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία αυτά και για τα αποτελέσματα των ενεργειών του.
 12. Εάν δεν συμφωνείτε με τα παραπάνω, σας συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε τις αναφορές αυτές.
 13. Σας εφιστούμε την προσοχή ότι οι συναλλαγές και το trading έχουν υψηλό ρίσκο, συνεπάγονται σημαντικό βαθμό κινδύνου και πιθανόν να μην είναι κατάλληλο για όλους τους επενδυτές, αφού μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική ή και την ολική απώλεια των κεφαλαίων σας και της αξίας της επένδυσής σας. Το υψηλό επίπεδο μόχλευσης μπορεί να λειτουργήσει και εναντίον σας. Μην επενδύετε κεφαλαίο που δεν μπορείτε να απολέσετε, δηλαδή να πραγματοποιείτε τις όποιες συναλλαγές αποκλειστικά με κεφαλαίο που δεν απαραίτητο για την επιβίωση ή την ευημερία σας (με επιχειρηματικό κεφάλαιο κινδύνου). Να είστε ενήμεροι και να κατανοήσετε πλήρως όλα τα ρίσκα που σχετίζονται με την αγορά και το trading.
 14. Πριν λάβετε την απόφαση να επενδύσετε εν γένει στις αγορές θα πρέπει να εξετάσετε και να αξιολογήσετε την οικονομική σας κατάσταση, το επίπεδο της εμπειρίας και των γνώσεων που διαθέτετε, τους αντικειμενικούς σας στόχους και το βαθμό του ρίσκου που επιθυμείτε να αναλάβετε.
 15. Σας συνιστούμε να ζητήσετε συμβουλευτικές υπηρεσίες ταυτόχρονα και από ανεξάρτητο οικονομικό σύμβουλο.
 16. Οι απόψεις, το υλικό, τα σχόλια, οι στρατηγικές, οι αναλύσεις και όποια άλλη μορφή πληροφόρησης που παρέχεται στην ιστοσελίδα BestForex.gr ΔΕΝ συνιστούν συμβουλή ή προτροπή για καμμιά μορφή επένδυσης.
 17. Το BestForex.gr ΔΕΝ αναλαμβάνει την ευθύνη για πάσης φύσεως ζημιά ή απώλειας κερδών που προέρχεται από την χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας BestForex.gr. Η αγορά συναλλάγματος Forex εμπεριέχει σημαντικούς κινδύνους και γι’ αυτό το trading δεν είναι κατάλληλο για όλους. Θα πρέπει να αναζητήσετε τη συμβουλή επαγγελματία και πιστοποιημένου επενδυτικού συμβούλου.
 18. ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ φέρουν οι αρθρογράφοι για τυχόν ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

*Η διαθεσιμότητα κρυπτονομισμάτων, υπόκειται σε κανονισμούς. Οι συμβάσεις CFDs είναι πολύπλοκα προϊόντα. Έχουν υψηλό κίνδυνο ραγδαίας απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. Μεταξύ 74-89% των λογαριασμών των ιδιωτών πελατών υφίστανται απώλειες κεφαλαίων σε συναλλαγές CFDs. Θα πρέπει να αξιολογήσετε αν κατανοείτε τον τρόπο που λειτουργούν οι συμβάσεις CFDs. Και αν μπορείτε να αντεπεξέλθετε στον υψηλό κίνδυνο απώλειας των κεφαλαίων σας.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αυτής, είναι αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται αυστηρά η αναμετάδοση, αναπαραγωγή, διανομή, έκδοση, διαμόρφωση, τροποποίηση, ή η με οποιοδήποτε τρόπο παραχώρηση σε τρίτους. Οποιοσδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτά αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να τηρεί τις οικείες διατάξεις του νόμου τις σχετικές με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων.