Τι είναι commodities και πως επενδύω;

Τι είναι commodities και πως επενδύω;Τι είναι commodities και πως επενδύω;

Οι επενδύσεις σε εμπορεύματα (commodities) είναι κλάδος των εναλλακτικών επενδύσεων. Αφορά επενδύσεις σε προϊόντα του πρωτογενούς τομέα όπως:


 • Καύσιμα,
 • Μέταλλα,
 • Αγροτικά προϊόντα.

Πρόκειται για Χρηματοοικονομικές Αγορές, στις οποίες έρχονται σε επαφή διαφορετικών ειδών αντισυμβαλλόμενοι. Οι συμμετέχοντες είναι:

 • Εταιρίες των οποίων η δραστηριότητα έχει άμεση σχέση με το υποκείμενο εμπόρευμα.
 • Κερδοσκόποι που βρίσκουν ευκαιρίες στις τιμές των εμπορευμάτων, για να έχουν κέρδη από την αγοραπωλησία τους.
 • Επενδυτές που έχουν στόχο την εξισορροπητική κερδοσκοπία, γνωστή ως arbitrage.
 • Επενδυτές που ευελπιστούν να αντισταθμίσουν κινδύνους στα υπάρχοντα χαρτοφυλάκιά τους.

Η τοποθέτηση στην αγορά εμπορευμάτων δεν απαιτεί οπωσδήποτε και την φυσική παραλαβή ή παράδοση κάποιας ποσότητας εμπορεύματος. Μπορεί να γίνει και μέσω χρηματικών διακανονισμών.

Τρόποι επένδυσης στα εμπορεύματα [commodities]:

 • Απ’ ευθείας αγορά ποσοτήτων εμπορευμάτων στην άμεση αγορά.
 • Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων [Σ.Μ.Ε]
 • Exchange Traded Products (ETPs): Διαπραγματεύσιμα χρηματιστηριακά προϊόντα που ακολουθούν την πορεία κάποιου από τους δείκτες εμπορευμάτων.
 • Αγορά μεριδίων σε αμοιβαία κεφάλαια: Που επενδύουν σε εταιρίες συσχετιζόμενες στην αγορά εμπορευμάτων. Για παράδειγμα, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο πετρελαίου και αερίου θα επενδύει σε εταιρίες εξόρυξης, διύλισης ή διανομής καυσίμων.
 • Επενδυση σε μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των εμπορευμάτων.
 • Επένδυση σε commodities με CFD s μέσω μιας νόμιμης και εποτευόμενης εταιρείας forex.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FOREX ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ COMMODITIES:  

3 πλεονεκτήματα επενδύσεων σε commodities:

Η εισαγωγή επενδύσεων εμπορευμάτων σε ένα χαρτοφυλάκιο συνεισφέρει στη διαφοροποίηση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου, λόγω της χαμηλής συσχέτισης που έχουν σε σχέση με τις παραδοσιακές επενδύσεις. Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά τα τρία κύρια πλεονεκτήματα:

 1. Οι τιμές των εμπορευμάτων συνήθως αντικατοπτρίζουν την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας. Επηρεάζονται άμεσα από τη παγκόσμια ζήτηση και προσφορά, καθώς και από τον πληθωρισμό. Έτσι, επιλέγονται συχνά από όσους θέλουν να επενδύσουν στην παγκόσμια οικονομία, χωρίς να εκτεθούν σε κίνδυνο μεμονωμένων αξιογράφων.
 2. Οι επενδύσεις σε εμπορεύματα αποτελούν βασικό εργαλείο αντιστάθμισης του κινδύνου πληθωρισμού. Σε αντίθεση με τις μετοχές ή τα ομόλογα, τα εμπορεύματα σε περιόδους πληθωρισμού έχουν υψηλές τιμές. Οι τιμές των εμπορευμάτων έχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Μπορούν να επηρεαστούν από παγκόσμια γεγονότα, περιορισμούς εισαγωγών, κρατικούς ελέγχους και τις οικονομικές συνθήκες.
 3. Ένας από τους καλύτερους τρόπους για να μειώσετε τον κίνδυνο του χαρτοφυλακίου είναι η διαφοροποίηση αυτού. Τα εμπορεύματα μπορούν να προσφέρουν αυτή την διαφοροποίηση, διότι έχουν τη τάση να συμπεριφέρονται διαφορετικά από τις μετοχές και τα ομόλογα.

Παγκόσμιες Αγορές Εμπορευμάτων:

Ενώ η έννοια της οργανωμένης αγοραπωλησίας εμπορευμάτων υπήρχε από την αρχαιότητα, το πρώτο χρηματιστήριο στο οποίο διαπραγματεύονταν συμβόλαια εμπορευμάτων ήταν αυτό του Άμστερνταμ. Από την ίδρυσή του (1848), το Χρηματιστήριο του Σικάγο αποτέλεσε το βασικό μέρος διαπραγμάτευσης συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και δικαιωμάτων προαίρεσης με υποκείμενο μέσο εμπορεύματα.

Στα επόμενα χρόνια, η διευκόλυνση στις μεταφορές και τα μειωμένα κόστη χρηματοδότησης, οδήγησαν σε μία εκτεταμένη άνοδο του διεθνούς εμπορίου. Το οποίο έχει επιβάλει πλέον παγκόσμιες οργανωμένες αγορές εμπορευμάτων και χρηματιστηριακών προϊόντων που βασίζονται σε αυτά.

Τα μεγαλύτερα οργανωμένα χρηματιστήρια εμπορευμάτων είναι τα εξής:

 • Chicago Board of Trades,
 • Chicago Mercantile Exchange στο Σικάγο,
 • Tokyo Commodity Exchange στο Τόκυο,
 • Euronext σε Βέλγιο,
 • Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο,
 • Dalian Commodity Exchange στην Κίνα,
 • Multi Commodity Exchange στην Ινδία

Τα εμπορεύματα με το μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών είναι:

 1. πετρέλαιο,
 2. ο καφές,
 3. το φυσικό αέριο,
 4. ο χρυσός,
 5. ο άργυρος,
 6. η ζάχαρη,
 7. το καλαμπόκι,
 8. το σιτάρι
 9. και το βαμβάκι.

Ποιοι είναι οι συμμετέχοντες στην αγορά εμπορευμάτων:

 • Αντισταθμιστές κινδύνου:
  -Οι έχοντες έκθεση σε κίνδυνο από την άνοδο της τιμής του εμπορεύματος.
  Για παράδειγμα, μία βιομηχανία που θέλει να εξαλείψει τον κίνδυνο από άνοδο της τιμής μίας πρώτης ύλης.
  -Οι έχοντες έκθεση σε κίνδυνο από πτώση της τιμής του εμπορεύματος.
  Για παράδειγμα, ένας αγρότης που κινδυνεύει από διακυμάνσεις της τιμής του προϊόντος του και επιθυμεί σίγουρο προκαθορισμένο έσοδο.
 • Επενδυτές που θέλουν να μειώσουν ή να εξαλείψουν τον κίνδυνο πληθωρισμού στα χαρτοφυλάκια τους. Επενδύοντας σε δείκτες εμπορευμάτων.
 • Κερδοσκόποι Arbitrageurs:
  Επιζητούν σίγουρα κέρδη με μηδενικό κίνδυνο. Ανακαλύπτουν διαφορές στις τιμές ίδιων προϊόντων που διαπραγματεύονται σε διαφορετικές αγορές.
  Τα προϊόντα αυτά θα έπρεπε να τιμολογούνται στα ίδια επίπεδα με βάση τα διάφορα κόστη, όπως μετακίνησης, αποθήκευσης, χρηματοδότησης.
 • Απλοί κερδοσκόποι: Αναλαμβάνουν ρίσκο λαμβάνοντας θέσεις καθαρής αγοράς ή πώλησης με στόχο την επίτευξη κέρδους από την αύξηση ή μείωση της τιμής του προϊόντος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FOREX ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ COMMODITIES:  

Τα οφέλη της επένδυσης στα εμπορεύματα:

Οι επενδύσεις οι οποίες συνδέονται άμεσα με τα εμπορεύματα ήταν ένα μικρό κομμάτι της απόφασης των επενδυτών για το αν θα τα συμπεριλάβουν στο χαρτοφυλάκιο τους. Αντιθέτως, οι έμμεσες επενδύσεις, όπως για παράδειγμα η αγορά μετοχών κάποιας επιχείρησης που ειδικεύεται στην παραγωγή εμπορευμάτων, ήταν αυτές που λάμβαναν χώρα σε μεγάλο βαθμό από τους
επενδυτές στα εμπορεύματα.

Πρόσφατα, η εξέλιξη και η αναβάθμιση στην αγορά των εμπορευμάτων, προσέφερε στους επενδυτές περισσότερους άμεσους τρόπους και εργαλεία ώστε να αποκτήσουν έκθεση στα εμπορεύματα. Όπως οι δείκτες των εμπορευμάτων και περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τα εμπορεύματα.

Οι κίνδυνοι από την επένδυση σε εμπορεύματα:

Όταν επενδύεις στα εμπορεύματα, πρέπει να σκέφτεσαι μακροπρόθεσμα. Τα εμπορεύματα λειτουργούν όπως και ο οικονομικός κύκλος: Πηγαίνουν καλά πριν τις υφέσεις και στα τέλη της ανάπτυξης. Ο λόγος είναι ότι όσο η οικονομία ‘επιβραδύνει’ τα επιτόκια μειώνονται προκειμένου να τονωθεί η οικονομική δραστηριότητα. Αυτό βοηθάει την απόδοση των εμπορευμάτων.

Κίνδυνος κερδοσκοπίας:

Παρά το γεγονός ότι οι κερδοσκόποι παρέχουν την αναγκαία ρευστότητα στις αγορές (κυρίως στις αγορές ΣΜΕ), αυξάνουν ταυτόχρονα και την αστάθεια σε αυτές.
Στις περισσότερες αγορές ΣΜΕ υπάρχουν περίπου 75% εμπορικοί χρήστες και το υπόλοιπο 25% είναι κερδοσκόποι (traders).

Οι 10 πιο σημαντικοί δείκτες της αγοράς εμπορευμάτων που πρέπει κάποιος να παρακολουθεί:

 • Consumer Price Index
 • EIA Inventory Reports
 • Federal Funds Rate
 • Gross Domestic Product
 • London Gold Fix
 • Non-farm Payrolls
 • Purchasing Managers Index
 • Reuters/Jefferies CRB Index
 • US Dollar
 • WTI Crude Oil

  Αναζήτήστε τους ανωτέρω δείκτες απο το Οικονομικό Forex Ημερολόγιο

 

πηγή:Βικιπαίδεια