Forex bonus με ή χωρίς κατάθεση. Τι ισχύει;

Forex bonus με ή χωρίς κατάθεσηΠαρακάτω, σας παρουσιάζουμε αυτολεξεί, την εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ) σχετικά με την απόφαση για το Forex bonus με ή χωρίς αρχική κατάθεση, στην Ελλάδα.

ΘΕΜΑ:
Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα,
χρηματοπιστωτικά μέσα (στα οποία σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται τα Forex, CFD’s, Βinary Οptions), μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών.


EΓΚΥΚΛΙΟΣ αρ. 56
Αθήνα, 10 Μαΐου 2017


Η παρούσα εγκύκλιος (εφεξής «Εγκύκλιος») απευθύνεται στις ΕΠΕΥ, οι οποίες παρέχουν
επενδυτικές υπηρεσίες σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα (στα
οποία σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνονται τα Forex, CFD’s, Binary Options) στην Ελλάδα,
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συναλλαγών (εφεξής και «Εξωχρηματιστηριακά
παράγωγα»).

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη αύξηση των συναλλαγών σε
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα καθώς και το ότι οι σχετικές εντολές δίνονται με
ηλεκτρονικό τρόπο, χωρίς τη μεσολάβηση της ΕΠΕΥ, δεδομένα που κατά τεκμήριο οδηγούν
σε αυξημένο αριθμό καταγγελιών, που αφορούν σε συναλλαγές στα προϊόντα αυτά, σε σχέση
με τις συναλλαγές που εκτελούνται σε οργανωμένες αγορές, διευκρινίζει τα εξής:


Προστασία αρνητικού υπολοίπου (Negative Balance Protection).

Η ΑΕΠΕΥ διασφαλίζει ότι η μέγιστη ζημία του επενδυτή, δεν υπερβαίνει τα κατατεθειμένα
για τη διενέργεια συναλλαγών κεφάλαιά του. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
διαπιστώνεται δόλος ή προσπάθεια καταστρατήγησης του κανόνα αυτού, από την πλευρά
του επενδυτή, η ΑΕΠΕΥ δύναται να μην τον εφαρμόσει, ενημερώνοντας σχετικώς την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.


Απαγόρευση bonus σε επενδυτές.

Απαγορεύεται η χορήγηση οποιουδήποτε είδους εισαγωγικού (κατά το άνοιγμα
λογαριασμού) bonus από την ΑΕΠΕΥ προς τους πελάτες της, το οποίο παρέχεται για την
προσέλκυσή τους προκειμένου να ανοίξουν λογαριασμό και να επενδύσουν σε
Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, χωρίς να έχει προηγηθεί κατάθεση χρηματικού ποσού από
τον πελάτη. Οποιοδήποτε bonus το οποίο δεν αντίκειται στο προηγούμενο εδάφιο, δεν
μπορεί να υπερβαίνει το 10% του ποσού της προηγηθείσας κατάθεσης και σε κάθε περίπτωση
το ποσό των € 3.000. Ο τρόπος χορήγησης και ρευστοποίησης των ποσών αυτών πρέπει να
περιγράφεται στους όρους συναλλαγών με τον πελάτη ή στην ιστοσελίδα της εταιρίας. Τα
υφιστάμενα κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας bonus προς πελάτες, τα οποία
αποκλίνουν από τα ανωτέρω, θα αφεθούν να λήξουν. Συναφώς επισημαίνεται ότι, η ΑΕΠΕΥ
δύναται, στο πλαίσιο μιας εγκεκριμένης σχετικής πολιτικής, να προσφέρει χαμηλότερες
προμήθειες ή spread στους πελάτες της.


Άμεση ανάληψη κεφαλαίων.

Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επενδυτές ζητούν από την ΑΕΠΕΥ την ανάληψη κεφαλαίων
τους τα οποία αφορούν εκκαθαρισμένες συναλλαγές, η ΑΕΠΕΥ ενεργοποιεί τη σχετική
διαδικασία εντός της ίδιας ημέρας, ή το αργότερο εντός της επομένης εργάσιμης αν η αίτηση
από τον επενδυτή έλαβε χώρα εκτός των εργασίμων ωρών λειτουργίας της.


Προώθηση των Εξωχρηματιστηριακών παραγώγων και προσέλκυση υποψήφιων πελατών.

Η ΑΕΠΕΥ προσελκύει υποψήφιους πελάτες, μέσω των κεντρικών γραφείων της,
υποκαταστημάτων και συνδεδεμένων αντιπροσώπων, στις χώρες που δραστηριοποιείται.
Δεν επιτρέπεται η προσέλκυση πελατών μέσω εξωτερικής ανάθεσης σε άλλες εταιρίες (call
centers).


Διαφοροποίηση της τιμής εκτέλεσης από την τιμή στην οποία δίνεται η εντολή (slippage).

Η ΑΕΠΕΥ οφείλει να ενημερώνει αναλυτικά και με διακριτό τρόπο τους επενδυτές, σχετικά
με τη διαφοροποίηση που μπορεί να προκύψει μεταξύ της τιμής στην οποία δίνεται μια
εντολή από αυτούς (order price) και της τιμής στην οποία τελικά αυτή εκτελείται (execution
price).


Αξιολόγηση συμβατότητας – καταλληλότητας

Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται από την ΑΕΠΕΥ, στην αξιολόγηση της συμβατότητας
αλλά και καταλληλότητας των επενδυτών με τα Εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τόσο σε
σχέση με το μορφωτικό τους επίπεδο, όσο και με την εμπειρία που διαθέτουν σε αυτού του
είδους τις συναλλαγές, και σε συνάρτηση με την οικονομική τους κατάσταση.


H συγκεκριμένη εγκύκλιος για το Forex bonus με ή χωρίς κατάθεση (αριθμός περιεχομένων 2) βρέθηκε στο επίσημο site της Ε.Κ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ FOREX