Ισοτιμίες συναλλάγματος σήμερα [1800+ ζεύγη-νομισμάτων]

Ισοτιμίες συναλλάγματος σήμερα

Ισοτιμίες συναλλάγματος σήμερα

Δείτε όλες τις βασικές ισοτιμίες συναλλάγματος σήμερα.
[1820 ζεύγη από ισοτιμίες νομισμάτων σε ένα πίνακα].
Είτε πρόκειται για ισοτιμία ευρώ δολαρίου, είτε λίρας [στερλίνας] με ευρώ. Καθημερινή ανανέωση τιμών για αντίστοιχες ισοτιμίες νομισμάτων που αναζητάτε. Για online τιμές δείτε το
real time του BestForex.gr και κάντε την δική σας τεχνική ανάλυση στο forex.


Πληροφορίες για τις ισοτιμίες συναλλάγματος:

Η τιμή του ξένου συναλλάγματος – ισοτιμία – ορίζεται ως η αξία της νομισματικής μονάδας ενός κράτους, σε μία δεδομένη ημερομηνία, προς την αντίστοιχη ενός άλλου. Για να γίνει πιο κατανοητός, ο ανωτέρω ορισμός, τιμή συναλλάγματος είναι ουσιαστικά η ποσότητα του ξένου νομίσματος που μπορεί να αγοραστεί με μία μονάδα εγχώριου και το αντίστροφο. Είναι απλά, η σχετική τιμή δύο νομισμάτων.

Η διαδικασία μετατροπής ενός νομίσματος σε ένα άλλο ονομάζεται Conversion. Η συναλλαγματική ισοτιμία είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν την οικονομία ενός κράτους και ένας από τους κρίσιμους παράγοντες που επηρεάζουν το διεθνές νομισματικό σύστημα. Είναι η πιο σημαντική μεταβλητή σε μια ανοιχτή οικονομία. Καθορίζει στην πράξη, πόσο θα κοστίζει κάθε μέρα, το εγχώριο νόμισμα για τους πολίτες άλλων κρατών.

Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες διαμορφώνονται στην αγορά ξένου συναλλάγματος (foreign exchange market), η οποία περιλαμβάνει τη δραστηριοποίηση των εμπορικών τραπεζών, των πολυεθνικών εταιρειών, των διαφόρων οικονομικών οργανισμών, αλλά και τις κεντρικές τράπεζες των χωρών. Η επιρροή της όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας, της οικονομίας και των εμπορικών της συναλλαγών, απέναντι στις υπόλοιπες, είναι καταλυτική. Με βάση την Συναλλαγματική  Ισοτιμία, προσδιορίζεται η ποσότητα των εμπορικών συναλλαγών που διενεργούνται μεταξύ δύο οι περισσότερων, κρατών.

Τα ποσά συναλλάγματος διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την εμπορική δραστηριότητα και ανέλιξη οικονομίας που συμμετέχει στην διεθνή ελεύθερη αγορά σήμερα. Για τον λόγο αυτό, η ανάλυση και πρόβλεψή της ισοτιμίας, θεωρούνται αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Οι τιμές υπόκεινται σε καθημερινή διαφοροποίηση, οπότε και οι ισοτιμίες πρέπει να αναπροσαρμόζονται αδιάκοπα.

Γενικά για την αγορά:

Η διεθνής αγορά συναλλάγματος είναι η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, με ημερήσιο όγκο συναλλαγών 1 τρις δολάρια, και η μόνη που μπορεί ουσιαστικά να χαρακτηριστεί παγκόσμια. Τα προϊόντα της αγοράς αυτής, είναι τα νομίσματα που αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής ανάμεσα στα παγκόσμια χρηματοοικονομικά κέντρα, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με υψηλής τεχνολογίας επικοινωνιακά συστήματα. Τα συστήματα αυτά, εξασφαλίζουν τη δυνατότητα παροχής τέλειας πληροφόρησης με ελάχιστο κόστος για την αγορά.

Η μεγαλύτερη αγορά συναλλάγματος είναι του Λονδίνου όπου ανέρχεται στα 300 δις δολάρια ημερησίως. Η δεύτερη σε μέγεθος αγορά συναλλάγματος είναι εκείνη της Νέας Υόρκης (200 δις δολάρια) ενώ ακολουθούν η αγορά του Τόκιο (130 δις δολάρια), της Σιγκαπούρης (74 δις δολάρια) και της Ζυρίχης (68 δις δολάρια). Αξίζει να σημειωθεί ότι το νόμισμα με τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είναι το δολάριο.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά συναλλάγματος:

Οι συμμετέχοντες στη διεθνή αγορά συναλλάγματος διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες:

  1. διαπραγματευτές συναλλάγματος (dealers),
  2. χρηματιστές (brokers),
  3. πελάτες (customers) ,
  4. κεντρικές τράπεζες (central banks).
Οι διαπραγματευτές συναλλάγματος:

Αγοράζουν και πωλούν συνάλλαγμα για δικό τους λογαριασμό και συχνά παίρνουν ανοικτή θέση (open position) σε κάποιο νόμισμα. Συνήθως εκπροσωπούν τράπεζες ή κάποια χρηματοοικονομικά ιδρύματα για τα οποία και αγοράζουν ή πωλούν συνάλλαγμα. Το κέρδος τους προέρχεται από τη διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς (bid price), και της τιμής πώλησης (ask/offer price) ενός νομίσματος. Λόγω της συνεχούς παρουσίας τους στην αγορά είναι εκείνοι που τη ρυθμίζουν ( make the market).

Οι χρηματιστές:

Αντικρίζουν” εντολές ώστε να είναι σε θέση να αγοράσουν και να πουλήσουν νομίσματα έναντι αμοιβής. Ουσιαστικά οι ίδιοι δεν λαμβάνουν θέση απέναντι σε ένα νόμισμα. Οι χρηματιστές, προσπαθούν να μειώσουν το κόστος των συναλλαγών για τους πελάτες τους μέσω της συλλογής πληροφοριών για τις τιμές αγοράς και πώλησης νομισμάτων και της εύρεσης του άλλου συναλλασσόμενου.

Οι πελάτες:

Είναι είτε μεμονωμένα άτομα είτε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην αγορά για εμπορικούς ή χρηματοοικονομικούς σκοπούς ή για να αντισταθμίσουν (hedge) τον συναλλαγματικό κίνδυνο χρησιμοποιώντας την προθεσμιακή αγορά, τα swaps, ή την αγορά παραγώγων. Εδώ ανήκουν εισαγωγείς, εξαγωγείς, επενδυτές σε διεθνή χαρτοφυλάκια, πολυεθνικές εταιρίες καθώς και τουρίστες. Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται και οι κερδοσκόποι και οι επενδυτές (arbitrageurs). Συγκεκριμένα, οι κερδοσκόποι επιδιώκουν κέρδος προεξοφλώντας μία αλλαγή στις συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ οι επενδυτές προσπαθούν να κερδίσουν από την ταυτόχρονη ύπαρξη διαφορών στις καθορισμένες τιμές ενός συγκεκριμένου νομίσματος σε διαφορετικές αγορές.

Οι κεντρικές τράπεζες:

Συμμετέχουν στην αγορά συναλλάγματος για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των κυβερνήσεων και για να επηρεάσουν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Οι κεντρικές τράπεζες με τη συμμετοχή τους στην αγορά συναλλάγματος επιδιώκουν τον επηρεασμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών με απώτερο στόχο την προώθηση των οικονομικών συμφερόντων των πολιτών των χωρών που εκπροσωπούν.

Οι συναλλαγές στη διεθνή αγορά συναλλάγματος πραγματοποιούνται σε δύο επίπεδα.

  • Το ένα επίπεδο, αφορά στη διατραπεζική αγορά, όπου οι διαπραγματευτές συναλλάγματος συναλλάσσονται τόσο μεταξύ τους όσο και με τις κεντρικές τράπεζες.
  • Το άλλο επίπεδο, αποτελείται από τις συναλλαγές των πελατών.

Η κύρια διαφορά μεταξύ διαπραγματευτών συναλλάγματος και πελατών είναι ότι ενώ οι διαπραγματευτές συναλλάγματος πωλούν και αγοράζουν συνάλλαγμα ανάλογα με τις εντολές που έχουν, οι πελάτες συναλλάσσονται για λογαριασμό τους.

Κίνδυνοι στην αγορά συναλλάγματος:

Η αγορά Forex συμπεριφέρεται διαφορετικά από ότι οι υπόλοιπες αγορές. Η ταχύτητα, η αστάθεια, και το τεράστιο μέγεθος της αγοράς έρχονται σε αντίθεση με οτιδήποτε άλλο στον οικονομικό κόσμο. Ακριβώς όπως και κάθε άλλη κερδοσκοπική επιχείρηση, ο αυξημένος κίνδυνος συνεπάγεται ευκαιρίες για ένα υψηλότερο κέρδος ή ζημία. Οι αγορές συναλλάγματος είναι πολύ υποθετικές και ασταθείς από την φύση τους. Οποιοδήποτε νόμισμα μπορεί να γίνει πολύ ακριβό ή πολύ φθηνό σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ακόμη και με όλα τα άλλα νομίσματα μέσα σε λίγες μέρες ή ώρες, ακόμη και σε λίγα λεπτά. Αυτή η απρόβλεπτη φύση των νομισμάτων είναι που προσελκύει έναν επενδυτή να επενδύσει στην αγορά συναλλάγματος.

Currency (exchange) risk

Ο όρος “Currency (exchange) risk” αντιστοιχίζεται στην έννοια του κινδύνου χρηματικών απωλειών λόγω δυσμενούς μεταβολής των συναλλαγματικών ισοτιμιών μέσα σε αγορές στις οποίες πραγματοποιούνται συναλλαγές κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, ο κίνδυνος διέπει την αγορά forex,είναι οι ενδεχόμενες μεταβολές σε συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η αγορά FOREX θεωρείται ως μία αγορά που εάν οι traders κάνουν συναλλαγές σ’αυτήν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, μπορεί να αποφέρει σ’αυτούς εξαιρετικά μεγάλα κέρδη. Γι’αυτό και θεωρείται η μεγαλύτερη αγορά συναλλάγματος παγκοσμίως με ετήσιο τζίρο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Παρ’όλα αυτά, η αγορά κινείται συνεχώς και οι νομισματικές ισοτιμίες δεν μένουν σταθερές, αλλά μεταλλάσσονται. Ως αποτέλεσμα αυτών το trading συνεπάγεται αρκετούς κινδύνους για τους εμπόρους σε ότι αφορά τις συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα επιτόκια (rates), τις πιστώσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται με τις διάφορες χώρες ανά τον κόσμο όπου γίνονται συναλλαγές.

Η έννοια “ κίνδυνος” στην αγορά του forex αναφέρεται στην πιθανότητα της απώλειας ολόκληρου του ποσού της επένδυσης ενός συναλλασσόμενου κατά την διάρκεια του trading στην αγορά ξένου συναλλάγματος. Η αγορά του forex θεωρείται από πολλούς η χρηματαγορά με το μεγαλύτερο ρίσκο κατά την διάρκεια συναλλαγών και συνεπώς τον μεγαλύτερο κίνδυνο απώλειας χρημάτων.

 

*Οι ανωτέρω ισοτιμίες συναλλάγματος forex, παρέχονται απο την εξαιρετική ιστοσελίδα για traders σε forex και χρηματιστήριο, Trading View

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.